Julkaistu    |  Päivitetty 

MAINOS: Seurakunnat yhdistyvät

MAINOS Kirkkovaltuustot päättävät seurakuntajaon muutoksesta.

Kokoukset ovat 29.9.2022 klo 17.00 Outokummun kirkossa ja 29.9.2022 klo 19 Polvijärven kirkossa. Kokoukset ovat julkisia ja Outokummun valtuuston kokous striimataan. Se on katsottavissa Outokummun seurakunnan Youtube-kanavalla. 

Liitossopimus on laadittu 31.5.2022 ja sen on allekirjoittanut Outokummun ja Polvijärven luottamushenkilöistä valittu selvitystyöryhmä. Luottamushenkilöitä oli tasamäärä ryhmässä, molempien seurakuntien talouspäälliköt ja yhteinen kirkkoherra.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA
MAINOS PÄÄTTYY

Liitossopimuksen pohjalta kirkkovaltuustot päättävät: 

 1. Muodostetaan seurakuntajaon muutos siten, että Polvijärven seurakunta lakkautetaan 31.12.2023 ja liitetään Outokummun seurakuntaan 1.1.2024 alkaen, siten, että seurakunnan alueena ovat Outokummun kaupungin ja Polvijärven kunnan alueet. Laajenevan seurakunnan nimi on Outokummun ja Polvijärven seurakunta. 
 2. Outokummun ja Polvijärven seurakunnan pääkirkoksi tulee Polvijärven kirkko.

Liitossopimus turvaa yhteisen Outokummun ja Polvijärven seurakunnan toiminnan kummallakin alueella, taloudenhoito- ja hallinto yksinkertaistuu, pystytään paremmin turvaamaan kiinteistöjen korjausinvestoinnit ja takaamaan henkilöstön riittävyys.

Hallinto:  

Polvijärven seurakunnan hallinto lakkaa 31.12.2023. Outokummun ja Polvijärven seurakunnan hallinto järjestetään Outokummun seurakunnan hallinnon mukaan siten, että toimielimiä ovat  

kirkkovaltuusto,  

kirkkoneuvosto,  

diakonian ja lähetyksen vastuuryhmä,  

kasvatuksen vastuuryhmä, joka käsittää lapsi- ja perhetyön,  

nuorisotyön vastuuryhmä, joka käsittää varhaisnuoriso-, rippikoulu- ja nuorisotyön ja  

julistus- ja musiikkityön vastuuryhmä, joka käsittää jumalanpalveluselämän ja musiikkityön.  

Vastuuryhmät eivät tee hallinnollisia päätöksiä, mutta valmistelevat yhteistyössä viranhaltijoiden laatimien esitysten pohjalta lausunnot kirkkoneuvostolle ja edelleen valtuustolle talousarviosta, toimintasuunnitelmasta ja toimintakertomuksesta. Vastuuryhmillä on yksi (1) koollekutsuja ja hän on teologi. Vastuuryhmiin kuuluu molemmilta alueilta (Outokumpu ja Polvijärvi) tasamääräinen jäsenistö, sekä kaksi kirkkoneuvoston jäsentä kumpikin alue huomioiden.  

Lisäksi tukipalveluissa on talous-, henkilöstö-, kiinteistö- ja hautausmaahallinto sekä seurakuntaviraston (Outokumpu) ja kirkkoherranviraston (Polvijärvi) palvelupisteet.  

Outokummun ja Polvijärven seurakunnan työntekijät työskentelevät yhteisten tai omien mahdollisten johtosääntöjensä, tehtävänkuvaustensa ja työsopimusten sekä esimiesten määräysten mukaisesti koko seurakunnan alueella. 

Toimintojen jatkuminen turvataan molemmilla alueilla. Pääosin oman alueen nykyinen työntekijä on tehtävissään tämänhetkisessä tilanteessa. Yhteistyötä on jo lisätty, ja niin pystytään paremmin turvaamaan seurakunnan monipuoliset palvelut. Tärkeää on, että seurakuntalaisen on mahdollista tavata tuttu työntekijä.

Toiminta 1.1.2024 alkaen: 

Jumalanpalveluselämä sekä kirkolliset toimitukset ja musiikki 

Päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä kummankin alueen kirkossa. Muita jumalanpalveluksia pidetään tarpeen mukaan vuosittaisen kirkkoherran ja julistus- ja musiikkityön vastuuryhmän laatiman esityksen mukaisesti. 

Päiväjumalanpalvelus aloitetaan yleensä kello 10. Jumalanpalvelukset turvataan Polvijärven kirkossa (talvikautena seurakuntatalossa) sekä Outokummun kirkossa (kesäaikaan satunnaisesti Kuusjärven kirkossa) kuitenkin niin, että aloituskellonaika voi vaihtua. Lisäksi voidaan pitää erityismessuja muina aikoina ja messua voidaan tilapäisesti toteuttaa muissa paikoissa. 

Jumalanpalvelukset toteutetaan kirkkokäsikirjan mukaan ja niiden suunnittelusta ja valvonnasta huolehtii kirkkoherra. Jumalanpalveluksissa huomioidaan niiden monimuotoisuus sekä yhteisöjen ja vapaaehtoisten valmisteluun ja toteutukseen kutsuminen. 

Lisäksi turvataan kummallakin alueella monipuolinen mahdollisuus hartaus- ja julistus- ja opetustyöhön siten, että seurakunnan toimintaan sopivaksi katsotut hengelliset järjestöt voivat järjestää tilaisuuksia seurakunnan tiloissa, ja että eri järjestöjen kanssa tehdään yhteistyötä ja huomioidaan alueiden ekumeeninen yhteistyö toiminnan suunnittelussa. 

Hartauselämää toteutetaan yhteistyössä paikkakunnan laitosten, koulujen ja järjestöjen kanssa. Kirkolliset toimitukset (KJ luku 2 § 13-23) toteutetaan kirkkokäsikirjan mukaisesti yhteisen seurakunnan kummallakin alueella.  

Musiikkityö on merkittävä osa seurakunnan toimintaa. Kanttorit johtavat seurakunnan musiikkityötä, musiikin vapaaehtoisina toimivia ja vastaavat monipuolisesta musiikista yhteisessä seurakunnassa. 

 

Kristillinen kasvatustyö 

Seurakunta huolehtii eri ikäisten seurakunnan jäsenten kristillisestä kasvatuksesta ja hengellisen elämän hoitamisesta. Seurakunta pitää rippikoulua, jossa nuoria perehdytetään kirkon yhteiseen uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä. Rippikoulua toteutetaan rippikouluohjesäännön sekä rippikoulusuunnitelman mukaisesti niin, että kunkin nuoren on mahdollisuus valita parhaiten soveltuva rippikoulu. Rippikoulut toteutetaan kummankin alueen seurakunnan tiloissa sekä leirimuotoiset muualla niihin soveltuvissa paikoissa. Isoskoulutusta järjestetään joko päiväkouluna tai leirimuotoisena rippikouluohjesäännön mukaisesti.  

Outokummun ja Polvijärven seurakunnassa sitoudutaan huolehtimaan lasten ja nuorten hengellisestä kasvatuksesta järjestämällä sekä Outokummussa että Polvijärvellä säännöllistä lasten, perheiden ja nuorten kristillistä kasvatustoimintaa. 

Lasten kerhot pidetään, mikäli niihin on osallistujia, ja vaihtoehtoisesti järjestetään lasten ja nuorten toiveista kummallakin alueella ajan kehityksestä riippuen muuttuvaa toimintaa. Lapsia ja nuoria kutsutaan mukaan valmistelemaan ja toteuttamaan kirkkovuoden mukaista jumalanpalveluselämää. Yhteistyötä tehdään kummankin alueen koulujen, päiväkotien ja järjestöjen kanssa. 

 

Diakonia, sielunhoito ja lähetystyö 

Diakoniatyötä toteutetaan kummallakin alueella paikallisesti huolehtien oman alueen asukkaiden hengellisestä, henkisestä ja taloudellisesta hädästä kärsiviä. Taloudellinen avustustoiminta on pienimuotoista, lähinnä elintarvike- ja ruoka-apua. 

Diakoniatyöntekijä vastaa niistä diakonian ydintehtävistä, jotka ohjesäännössä sekä diakonian ammatillisuuteen kuuluvat. Paikallisesti tehdään yhteistyötä kunnan tai kaupungin, järjestöjen sekä vapaaehtoisten kanssa. Laitoshartauksista huolehditaan kirkkovuoden mukaisesti kummankin alueen palvelutaloissa. Yksittäinen tai ryhmämuotoinen sielunhoito turvataan molemmat alueet huomioiden. Yhteistyössä toteutetaan mm. sururyhmä. 

Seurakunnissa turvataan lähetystyön jatkuminen ja huomiointi tärkeänä osana seurakunnan perustehtävää, niin, että kummallakin alueella voivat toteutua lähetyksen piirit, tapahtumat ja muu toiminta.  

 

Kiinteistöt ja hautatoimi 

Hautaustoimi: 

Outokummun ja Polvijärven seurakunta huolehtii sille määrätyt tehtävät hautaismaiden ylläpidossa ja hoidossa kummankin alueen nykykäytännön mukaisesti.   

Kiinteistöt: 

Polvijärven seurakunnan kiinteistöt ja maaomaisuus siirtyvät Outokummun ja Polvijärven seurakunnan omistukseen. Polvijärven seurakunnan kiinteistöihin ja maa-alueisiin liittyvien toimenpiteiden suunnittelu otetaan osaksi seurakunnan kiinteistöstrategiaa. Kiinteistöt ovat tärkeä osa seurakunnan toimintaa. Outokummun ja Polvijärven seurakunnassa toiminnan kannalta välttämättömät säännöllisesti huollettavat kiinteistöt, joihin tehdään korjaustoimenpiteitä ja joista seurakunta ei voi luopua ovat Outokummussa Outokummun kirkko ja sen yhteydessä olevat  seurakuntasali ja virastotilat (Kummunkatu 19), Kuusjärven kirkko ja hautausmaiden huoltorakennukset, ja Polvijärvellä Polvijärven kirkko, Iso seurakuntatalo (Pappilantie 1), Rauhanmajan kappeli (Juuantie 36) ja Koron Pirttikirkko (Koronniemi).  

Muut Outokummun ja Polvijärven seurakunnassa olevat kiinteistöt ovat arvioitu, että niistä voidaan luopua ja niihin tehdään vain välttämättömät korjaustoimenpiteet. Molemmilla seurakunnilla on omistuksessaan asunto-osakkeita ja vuokratontteja, joista voidaan luopua. Outokummun ja Polvijärven seurakunnalla on metsäalaa yhteensä 195 Ha. Metsiä hoidetaan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. 

 

Virat ja toimet 1.1.2024 Outokummun ja Polvijärven seurakunta 

Kirkkoherra 

 1. Seurakuntapastori (100 %)
 2. Seurakuntapastori (100 %)
 3. Seurakuntapastori (100 %)
 4. Kanttori (100 %)
 5. Kanttori (100 %)
 6. Diakoniatyöntekijä (100 %)
 7. Diakoniatyöntekijä (100 %)

Kasvatus- ja lähetyssihteeri (85%) 

Lastenohjaaja (100 %) 

Lastenohjaaja, toimistosihteeri 

(100 %) 

 1. Nuorisotyönohjaaja (100 %) 
 2. Nuorisotyönohjaaja (70 %)

Talouspäällikkö (100 %) 

Henkilöstöpäällikkö (100 %) 

Toimistosihteeri (70 %) 

 1. Seurakuntamestari (100 %)
 2. Seurakuntamestari (100 %)

Kiinteistötyöntekijä (100 %) 

 1. Emäntä-siivooja (70 %)
 2. Emäntä-siivooja (100 %)

 

Lisätietoja:  

outokummunseurakunta.fi/paatoksenteko/seurakuntaliitoshanke 

polvijarvenseurakunta.fi/paatoksenteko/seurakuntaliitoshanke 

Kirkkoherra Satu Ruhanen, p. 0400 248771, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Kommentoi

Hae sivuilta